Svérázná privatizace

Posláno redakci Občanského juda, TV Nova - na podzim 2008

Svérázná privatizace.

Ať už to způsobilo cokoli, neviditelná ruka trhu, nezajímavá výše obratu a zisku, nebo neúnosně vysoké nájemné, v menší branické vilové čtvrti, na Dobešce a kolem ní, zmizely postupně potravinářské obchody a o kus dále také řeznictví, jediné v dost širokém okolí. Zdejším lidem tedy nezbývá nic jiného než obstarávat si nákup, hlavně masa, nepohodlně daleko. Ještě že je tu městská hromadná doprava, v našem případě autobus 124, pro většinu z nás, zvláště těch starších, kteří chodí pěšky. Přibližně dvakrát týdně tedy vezmou velkou tašku, nejlépe takovou, která je upravena jako vozík s kolečky, a jedou několik stanic autobusem na nákup. S těžkou taškou nastupují do autobusu, někdy dost naplněného, a vrací se zpět. Podívejte se, jak to vypadá, když jejich cesta autobusem končí ve stanici Dobeška a mají jít z kopce ulicí Nad lomem: na začátku kousek normálního dlážděného chodníku. Pak travnatý pruh, po straně k silnici opatřený obrubníkem, zřejmě se tu kdysi s chodníkem počítalo. Potom kousek asfaltu, zešikmeného jako nájezd ze silnice k domu. A pak to nezajímavější: místo chodníku cosi jako zahrádka nebo parčík, na začátku obezděný rozvaděč proudu, který býval kdysi v zahradní zdi, dál keře, vjezdy do garáže se zámkovou dlažbou a zase cosi mezi zahradou a parčíkem. Pokloňte se tomu, co vidíte: je to monument doby, zhmotnělý výsměch řečem o demokracii, důkaz dvojí spravedlnosti, označovaný v podobných případech nejednou jako důsledek protekce a korupce. Zda tomu skutečně tak je by se asi dost těžko dokazovalo. Že tu je ale zhmotnělé svědectví o lumpárně, není ani třeba dokazovat, je to očividné. Před rozsáhlou stavbou č. 17 přibližně šedesát kroků dlouhý zprivatizovaný chodník, nejspíše jediný v celé Praze 4, ale co víme, k velmi bohatým investorům jsou úřady vstřícné a na nějaké zájmy obyčejných občanů se příliš neohlížejí. Stavební odbor v Praze 4 proslul v minulosti, v létech 2004 až 2006 několika závažnými „pochybeními“ kritizovanými v tisku i v televizi; někdy v roce 2007 odešla bývalá vedoucí odboru, dřívější styl práce ale zřejmě trvá dál. Leč vraťme se do ulice Nad lomem. Na okraji zprivatizovaného chodníku je původní obrubník, svědčící o tom, že se tu s nějakou zahrádkou či sadem rozhodně nepočítalo. A dál už se střídá dlažba, tráva a asfalt, jen všude na okrajích k silnici je obrubník z těžkých žulových kvádrů, naznačující, že tu chodník býval a že by tu i nadále měl být.
Co předcházelo této podivné situaci? Není v možnostech tohoto vyprávění zacházet až do daleké minulosti, až do poloviny devadesátých let, kdy již v lidech klíčilo vědomí o všemocnosti peněz a zkorumpovanosti státní správy. Vraťme se jen do roku 2004, kdy nový majitel čísla 17, Judr. Daniel Honzík, začal stavět na pozemku chodníku rampu před zahradní zdí domu. To už považovali mnozí obyvatelé ulice Nad lomem za drzou provokaci, za bezohlednost a nestoudnost. Stavební úřad na jejich popud reagoval tím, že stavbu označil v listopadu 2004 za nepovolenou a požadoval formálně její odstranění. Do jaké míry to myslel vážně? Těžko říci. Nejspíše vůbec ne. Stavebník každopádně v budování rampy nerušeně pokračoval. Konečné řešení chtěl asi oddálit odvoláním k magistrátu a pak i ministerstvu pro místní rozvoj. Obě instituce potvrdily stanovisko obvodního stavebního úřadu: stavba je nepovolená a musí být odstraněna. Potvrdilo se také to, že černá stavba je na cizím pozemku, tenkrát městském. Po všech průtazích, vzniklých odvoláváními, měla být nepovolená stavba odstraněna do 18.4.2006.
V roce 2005 podepsalo 23 občanů, bydlících v ulici Nad lomem, petici za odstranění černé stavby. Vedla se dlouhodobá, obsáhlá korespondence s Úřadem městské části Praha 4, s magistrátem i s TSK. Autor černé stavby se k jejímu odstranění neměl a stavební odbor ÚMČ Prahy 4 zřejmě nenaléhal.
Na dotaz jednoho ze signatářů protestní petice odpověděl 12.11.2007 starosta Prahy 4, pan Ing. Pavel Horálek, velice vstřícně a uvedl kromě jiného toto: „Po prověření stávající situace musím konstatovat, že se jedná o stavbu zasahující do prostoru určeného pro chodník při ul. Nad lomem před nemovitostí č.p. 285/17. Ale mohu Vás ubezpečit, že městská část Praha 4 se stavbou nikdy nesouhlasila. Dotčený pozemek byl ve vlastnictví hl.m. Prahy a Rada městské části Praha 4 dvakrát nesouhlasila s prodejem pozemku za účelem legalizace černé stavby provedené v prostoru pro chodník. (viz unesení č. 19R – 630/2005 ze dne 19.7.2005 a č. 26R 913/2006 ze dne 28.11.2006).“… pak následuje řada dalších citací některých usnesení a dopis končí slovy: „Jistě se mnou budete souhlasit, že v zájmu městské části Praha 4 je zabezpečit, aby nedocházelo k takovýmto zásahům do veřejných ploch, které omezují bezpečnost silniční dopravy, zvláště chodců.“
A jak to všechno dopadlo? Dopisem z 6. února 2008 sděluje náměstek primátora p. Ing. Klega v podstatě to, že při soudním jednání, vyvolaném zřejmě žalobou investora nepovolené stavby, stal se (nejspíše po soudem posvěceném smíru) majitelem chodníku, na němž černá stavba je, ten, kdo ji nechal postavit.
V dřívějších urgencích potvrzoval Stavební odbor magistrátu (ředitelka Ing. Souralová a JUDr.Carda), že stavba má být odstraněna bez ohledu na to, kdo je majitelem pozemku, a že řešení je v kompetenci Stavebního úřadu městské části Praha 4. Později jsme se přesvědčili, že to už neplatí…
Obrátil jsem se ještě 15.4.2008 mailem na pana starostu, a když se delší dobu nic nedělo, poslal jsem text dopisu ještě normální poštou. Doufal jsem, že si představitelé ÚMČ Prahy 4 zachovají tvář. Doufal jsem zbytečně. Pan starosta neodpověděl a já se ani nedivím. Odpověď přišla v polovině června 2008 od pana tajemníka ÚMČ Prahy 4. Pan tajemník Lanny Dudra cituje řadu různých ustanovení občanského zákona a dalších předpisů. (Ze základní listiny lidských práv a svobod, která by měla mít přednost před dalšími zákony a předpisy, pan tajemník pochopitelně necituje. Cituji tedy sám:
„Článek 11, odstavec (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Odstavec (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. „

V podstatě dopis pana tajemníka předkládá k věření, že je všechno v naprostém pořádku. Kromě toho ze všech jím uváděných důvodů Odbor stavební úřadu městské části Praha 4 rozhodnutím ze dne 14.2.2008 přístupovou zpevněnou plochu u domu č.p. 285 v ulici Nad lomem v Praze 4 - Braník dodatečně povolil a současně vydal souhlas s jejím užíváním.

Za sebe si dovolím jen krátkou poznámku: kdybych se měl ztotožnit s názorem pana náměstka primátora či dokonce s náhledem pana tajemníka, nejenže bych se sám za sebe styděl, ale lidé, kteří mně dali důvěru, že jejich jménem budu protestovat proti očividné nespravedlnosti, by mne považovali za bezcharakterního. Nepochybuji, že majitel nemovitosti 285/17 si dokáže (nejen) znalostí zákonů své sobecké a v podstatě asociální jednání obhájit. To ovšem na morální stránce věci nic nemění, ani na tom, že se vtírá dojem, že tu je dojemná souhra arogance majetného investora a vstřícných úřadů, Přesto nepochybuji, že možná posuzuji případ zprivatizovaného chodníku příliš přísně. V nedávné minulosti byly v tomto státě rozkradeny miliardy, spekulanti s pozemky dostali možnost vydělat obrovské sumy, a protekce i korupce jsou normálními součástmi života. Co je proti tomu všemu pár čtverečních metrů chodníku, odebraného občanům a věnovaného majetnému podnikateli?
Pro všechny případy dodávám, že veškerý písemný materiál, týkající se uvedené věci, jakož i fotografie a otisk původní katastrální mapy, máme uložený a můžeme jej, pokud by se někdo chtěl záležitostí zabývat, dát v elektronické formě k dispozici. Žádný zájem ze strany kompetentních míst ale nepředpokládám. Myslím, že máme třídní spravedlnost, jako před rokem 89, prostě jen s opačným znaménkem. Jakou naději, dovolat se spravedlnosti, mají občané proti úspěšnému podnikateli, pro kterého není problém koupit další nemovitost v nejbližším sousedství? Proti podnikateli, který v obchodním rejstříku figuruje ve čtrnácti položkách a to ve významných funkcích, třikrát předseda představenstva, dvakrát společník, dvakrát jednatel, také předseda a člen dozorčí rady. Kromě v obchodním rejstříku je uveden také v seznamu agentů Stb. Krycí jméno Danny… Proti takové veličině, ještě k tomu podporované úřady, nemáme naději.

Nečekám také nic od Vás. Kdybyste měli natáčet pořad o všech lumpárnách, co jich u nás jen je, museli byste vysílat dvanáct hodin denně šest dní v týdnu. A to na Vás nikdo nemůže chtít.
Měl jsem jen zájem informovat Vás o případu, který jistě není ojedinělý: zdržovat a protahovat záležitost co nejdéle až se pak už „nedá nic dělat“. Určitě se s takovými případy setkáváte.
Je to hezké, že jste pořadem „na naší straně“. Ale když jde o nespravedlnost, neměla by být na naší straně televize, ale policie, soudy, naši námi zvolení představitelé a jim podřízené úřady. Bohužel tomu tak není.
Přeji Vám ve Vaší záslužné práci výdrž, trpělivost a co nejvíce úspěšně vyřízených kauz.

Milan Pavel
01.11.2008 | Autor: Milan Pavel


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se